Disclaimer

Voor het gebruik (onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren) van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door toegang te nemen tot deze website verklaart u kennis te hebben genomen van de voorwaarden, daarmee akkoord te gaan en daaraan gebonden te zijn.

Deze website is door Schouten opgezet ter algemene informatie. Bij de samenstelling wordt grote zorgvuldigheid in acht genomen en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd en/of aangevuld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is. Wijziging, verandering of beëindiging van de website mag naar eigen inzicht door Schouten worden uitgevoerd met of zonder voorafgaande melding.

Schouten wijst nadrukkelijk aansprakelijkheid van de hand ten aanzien van de schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of het niet kunnen raadplegen hiervan.

Met uitzondering van deze disclaimer is Schouten niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door middel van hyperlinks zijn verbonden met deze website. Deze 'links' zijn aangebracht voor het gemak van de gebruiker; koppeling houdt geen bekrachtiging in van die bestanden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website en de inhoud is een inbreuk op het auteursrecht.

Informatie die via deze website of per e-mail rechtstreeks naar Schouten wordt verzonden, is niet beveiligd tenzij in ons privacy statement anders is aangegeven. Verzending geschiedt derhalve op eigen risico.

Op deze website, het privacy statement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.